İçeriğe geç

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:
AKINCI, Ş., (2020), Covıd 19’un Borç İlişkilerine ve Bazı Borçlar Hukuku Sözleşmelerine Etkisi, İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi, 19(38), 0-0
AKINCI, Ş., (2019), Alacaklılardan Mal Kaçırmak İçin Kurulan Yeni Şirkete Müracaat İmkânı Bakımından; Muvazaa, Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması İle Organik Bağ Kavramlarının Elverişliliği Ve Yargıtay Uygulamaları, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 27(3), 0-0
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:
AKINCI, Ş., (2021), TÜKETİCİNİN KORUNMASI, HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİ VE TACİRLER ARASINDAKİ İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜNDE AHİLİK KURUMU BİR MODEL OLABİLİR Mİ?, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Uluslararası Ahilik Anlayışı ile Hayata Dokunuş Sempozyumu, İSTANBUL, Ekim
AKINCI, Ş., (2016), Kötü İfa- Eksik İfa- Ayıplı İfa Ayrımı Ve Bu Ayrımın Hukuki Sonuçları, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Kanun’un ve Borçlar Kanunu’nun 90. Yılı Uluslararası Sempozyumu 17-20 Şubat 2016 (Medeni Kanun’un ve Bo, , Şubat
AKINCI, Ş., (2014), Gözleme Dayalı Bilgilerle Hukuk Eğitiminin Yeniden Yapılandırılması Gayretlerine Eleştirisel Bir Yaklaşım Ve Bu Bağlamda Nitelikli Akademisyen Sorunu, 21. Yüzyılda Hukuk Eğitimi, Uluslararası Konferans, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Atlanta’s John Marshall Scholl of Law, Türkiye Barolar Bi, , Mayıs
AKINCI, Ş., (2007), Ölüden Organ Alınması Konusunda Karşılaşılan Bazı Hukuki Problemler ve Çözüm Yolları (Legal Problems and Solutions in Organ Donation from the Dead), Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi/Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği/Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi/ Institut für Deutsches Europäisches und Inter, , Ocak
AKINCI, Ş., (1997), Türk Özel Hukukunda Cesetten Yapılan Organ Nakilleri ve Bu Konuda Karşılaşılan Bazı Sorunlar”, Tıp Etiği ve Hukuk Açısından Organ Nakli, Uluslararası Sempozyum, , Ekim
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler:
[Bölüm Yazarlığı] Prof. Dr. Rıza Ayhan’a Armağan C.1, Adi Ortaklıkta Kambiyo Senedi Düzenleme Yetkisi 2022, ANKARA: Yetkin
[Kitap Yazarlığı] Borçlar Hukuku Bilgisi Genel Hükümler, 2022, KONYA: Sayram Yayınları
[Kitap Yazarlığı] Borçlar Hukuku Bilgisi, 2021, konya: Sayram Yayınları
[Kitap Yazarlığı] Borçlar Hukuku Bilgisi, Genel Hükümler, Genişletilmiş 12. Baskı, 2021, KONYA: Sayram Yayınları
[Kitap Yazarlığı] Roma Borçlar Hukuku, 2021, KONYA: Sayram Yayınları
[Kitap Yazarlığı] Roma Hukuku Dersleri, 2021, KONYA: Sayram Yayınları
[Bölüm Yazarlığı] ROMA HUKUKU PRATİK ÇALIŞMALAR, 2020, KONYA: Sayram Yayınları
[Kitap Yazarlığı] ROMA BORÇLAR HUKUKU, 2020, ANKARA: Sayram Yayınları
[Kitap Yazarlığı] Roma Borçlar Hukuku, 2020, KONYA: Sayram Yayınları
[Kitap Yazarlığı] Roma Hukuku Dersleri, 2020, ANKARA: Sayram Yayınları
[Kitap Yazarlığı] BORÇLAR HUKUKU BİLGİSİ, 2019, KONYA: Sayram Yayınları
[Bölüm Yazarlığı] Borçlar Hukuku Uygulamaları: Olaylar ve Yorumlar , 2017, KONYA: Sayram Yayınları
[Bölüm Yazarlığı] Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan, Özel Öğrenci Yurdu İle Yapılan Sözleşmenin Öğrenci Tarafından Süresinden Önce Feshi ve Verilen Senedin İptali 2008, ANKARA: SEÇKİN YAYINCILIK
[Bölüm Yazarlığı] Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, Belirli Vadeli Bononun Süresinde İbraz Edilmemesinde temerrüt ve Temerrüdün Sonuçları 2006, ANKARA: SEÇKİN YAYINCILIK
[Kitap Yazarlığı] Karşılaştırmalı Borçlar Hukuku, Özel Hükümler, Türk – Kazak Hukuku, 2004, KONYA: Sayram Yayınları
[Kitap Yazarlığı] Vekâlet Sözleşmesinin Sona Ermesi, 2004, KONYA: Sayram Yayınları
[Kitap Yazarlığı] Ayıplı Mal ve Hizmetlere Karşı Tüketicinin Korunması, 1998, KONYA: CEMRE YAYINLARI
[Kitap Yazarlığı] Türk Özel Hukukunda İnsan Kökenli Biyolojik Madde (Organ – Doku) Nakli Kavramı ve Bundan Doğan Hukuki Sonuçlar, 1996, ANKARA: YETKİN YAYINLARI
[Bölüm Yazarlığı] Prof. Dr. Halil Cin’e 10. Hizmet Yılı Armağanı, Türk Özel Hukuku’nda Cesetten Yapılan Organ Nakilleri ve Bu Konuda Gerçekleştirilmesi Düşünülen Yeni Düzenlemeler 1995, KONYA: AYRI BASIM
[Bölüm Yazarlığı] Prof. Dr. M. Şakir Berki’ye Armağan, Roma Hukukunda Şirket (Societas) Akdi ve Bunun Türk Hukuku’na Etkisi 1981, KONYA: GÜNAY OFSET
[Bölüm Yazarlığı] , 1, KONYA: Sayram Yayınları
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
AKINCI, Ş., (2016), Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesinde Karşılaşılan Bazı Meseleler ve Çözüm Önerileri, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 22(3), 0-0
AKINCI, Ş., (2008), İşyeri Kiralarında Kiracının korunması Açısından Borçlar Kanunu Tasarısının Bazı Hükümlerinin Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 57(3), 0-0
AKINCI, Ş., (2004), Medenî Kanunda Kadın ve Aile, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 8(1-2), 0-0
AKINCI, Ş., (2001), Hukuk Eğitimi Üzerine Düşünceler, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 9(1-2), 0-0
AKINCI, Ş., (1999), Alacaklının Temerrüdü, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 7(1-2), 0-0
AKINCI, Ş., (1998), İrade Muhtariyeti İlkesi ve Şahsiyet Hakları Açısından Ötenazi, Açlık Grevi ve Ölüm Orucu, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 1(1-2), 0-0
AKINCI, Ş., (1998), Seracılığın Geliştirilmesi Amacıyla Kamu Arazisi Üzerinde Üst Hakkı Tesisi , Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 6(1-2), 0-0
AKINCI, Ş., (1994), Türkiye’de İmam Nikâhı ve Köylerde Muhtarların Yaptıkları Evlenme Akitlerinin Geçerliliği, Selçuk Üniversitesi Ata Dergisi, 6(6), 0-0
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:
AKINCI, Ş., (2023), Deprem Zararlarından Doğan Kusursuz Sorumluluk Halleri Özellikle Yapı Malikinin Sorumluluğu, Medeni Hukukçular Derneği Çevirimiçi Panel Serisi I- “Deprem Zararlarından Kaynaklanan Hukukî Sorumluluk ve Çözüm Önerileri”, , Mart
AKINCI, Ş., (2023), Yükleniciden Bağımsız Bölüm Satın Alan Üçüncü Kişilere Karşı Arsa Sahibine Dava Açma Hakkı Tanıyan Yargıtay Kararlarının Tenkidi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İnşaat Hukuku Sempozyumu, , Nisan
AKINCI, Ş., (2022), Hukuk Eğitimini Olumsuz Etkileyen Fakülte Dışı Etkenler, Adalet Bakanlığı Hukuk Eğitimi Sempozyumu, , Ocak
AKINCI, Ş., (2022), HUKUK EĞİTİMİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEN FAKÜLTE DIŞI ETKENLER, Adalet Bakanlığı Hukuk Eğitimi Sempozyumu, , Ocak
AKINCI, Ş., (2022), Türk Medeni Kanunu’nun ilk Dört Maddesi Uyarınca Hukuki Güvenlik İlkesi, Türk Medeni Kanunu’nun Yürülğüe Girişinin 20. Yılı Sempozyumu, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi, , Mayıs
AKINCI, Ş., (2021), Banka Kredi Sözleşmelerinin Genel İşlem Şartları Bağlamında Değerlendirilmesi, İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Teminat Hukuku Sempozyumu, , Nisan
AKINCI, Ş., (2021), Dijital Çağda Toplumsal Dayanışmanın Sürdürülebilmesinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi, Kiyader Seminerleri 136, , Ocak
AKINCI, Ş., (2021), Hukukî Güvenlik İlkesi Çerçevesinde Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk Sohbetleri III, , Nisan
AKINCI, Ş., (2021), Yoksulluk Nafakasına Eleştirel Bir Yaklaşım , II. Aile Hukuku Sempozyumu İstabul Aydın Üniversitesi, , Kasım
AKINCI, Ş., (2021), YOKSULLUK NAFAKASINA ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM , İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi II. Aile Hukuku Sempozyumu, İstanbul, Aralık
AKINCI, Ş., (2020), Covıd 19’un Borç İlişkilerine ve Bazı Borçlar Hukuku Sözleşmelerine Etkisi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dijital Etkinlikler Serisi – 4 Korona Virüs (Covid 19) Salgınının Hukuki İlişkilere Etkisi, , Mayıs
AKINCI, Ş., (2018), Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminde Artık Değerin Hesabında Karşılaşılan Bazı Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Özel Hukukun Güncel Meseleleri Sempozyumu I, Türk Medeni Hukukunda Evlilik Birliğinde Mal Rejimleri, Erciyes Üniversites i- Erciyes Üniversitesi Hukuk, , Nisan
AKINCI, Ş., (2016), Organ Nakillerini Güçleştiren Hukukî Problemler ve Bazı Çözüm Önerileri, SAĞLIK HUKUKU SEMPOZYUMU, , Mayıs
AKINCI, Ş., (2013), Hukuk Eğitiminde Gerilemenin Başlıca Sebepleri ve Bazı Çözüm Önerileri”, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi I. Hukuk Öğretimi Kongresi, , Kasım
Diğer Bilimsel Etkinlikler:
Panel (Konuşmacı), Medenî Kanunda Kadın, 05.12.1994
Panel (Konuşmacı), Aile Hukuku Alanında Karşılaşılan Bazı Sorunlar ve Çözüm Yolları, 22.01.1997
Panel (Konuşmacı), Yeni Medenî Kanunda, Kadın Hakları Alanında Yapılması Düşünülen Bazı Değişiklikler, 23.10.1999
Konferans (Konuşmacı), Türk Hukukunda Eşler Arasındaki Mal Rejimleri ve Bu Alanda Yapılması Düşünülen Değişiklikler, 09.05.2000
Sempozyum (Konuşmacı), Türk Aile Hukukundaki Değişiklikler ve Sonuçları, 01.01.2001
Panel (Panelist), Çocuk Hakları ve Çocuğun Korunması, 22.04.2001
Panel (Konuşmacı), Yeni Medeni Kanunun Zaman Bakımından Uygulanması, 18.01.2002
Panel (Panelist), Yeni Medeni Kanunun Zaman Bakımından Uygulanması ve Eşya Hukuku Alanında Yapılan Bazı Önemli Değişiklikler, 19.01.2002
Panel (Konuşmacı), Medenî Kanunun Zaman Bakımından Uygulanması, 09.02.2002
Panel (Konuşmacı), Medeni Kanunun Zaman Bakımından Uygulanması, 16.03.2002
Panel (Konuşmacı), Yeni Medenî Kanunun Zaman Bakımından Uygulanması ve Bu Alanda Karşılaşılabilecek Bazı Sorunlar, 30.03.2002
Sempozyum (Konuşmacı), Medenî Kanunun Zaman Bakımından Uygulanması, 18.05.2002
Panel (Konuşmacı), Medenî Kanun İle Getirilen Yeni Şerh İmkânları ve Çocuk Malları Üzerinde Ana – Babanın Tasarruf Yetkisi, 22.05.2002
Konferans (Konuşmacı), Nesep Hukuku Alanında Yeni Medenî Kanun İle Getirilen Düzenlemeler, 30.05.2002
Kongre (Konuşmacı), Hekimin Hukukî Sorumluluğu, 14.05.2006
Sempozyum (Konuşmacı), Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’nın Kira Sözleşmesine İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi, 16.02.2007
Konferans (Konuşmacı), 31 Mart Azerbaycanlıların Soykırımı Günü ve Türk Dünyası, 29.04.2008
Konferans (Konuşmacı), Gönülden Gönüle, 19.04.2009
Panel (Konuşmacı), Satım Sözleşmesi ve Özellikle Taksitle Satımlar, 11.06.2011
Sempozyum (Konuşmacı), Satım Hukuku Alanında Yapılan Değişiklikler ve Özellikle Taksitle Satımlar, 24.09.2011
Sempozyum (Konuşmacı), Satım Sözleşmesi ve Özellikle Taksitle Satımlar, 12.05.2012
Konferans (Konuşmacı), Satım Hukuku Alanında Yapılan Değişiklikler ve Özellikle Taksitle Satımlar, 17.05.2012
Seminer (Konuşmacı), Türkiye’de Hukuk, 25.01.2014
Sempozyum (Konuşmacı), Ayıptan Doğan Haklar, 25.04.2016
Konferans (Konuşmacı), Hukuk ve Adalet, 23.12.2016
Panel (Konuşmacı), Hukukî Güvenlik İlkesi Açısından Dürüstlük Kuralı ve Hâkimin Takdir Yetkisi, Türk Medenî Hukukunda Güncel Gelişmeler Paneli, 21.11.2018
Konferans (Konuşmacı), Meslek Seçiminde Dikkat Edilecek Hususlar, Kariyer Zirvesi, 06.12.2019
Konferans (Başkan/Yönetici), Covıd 19’un Borç İlişkilerine ve Bazı Borçlar Hukuku Sözleşmelerine Etkisi, 20.05.2020
Panel (Konuşmacı), Korona Virüs (Covid 19) Salgınının Hukuki İlişkilere Etkisi, 20.05.2020
Sempozyum (Başkan/Yönetici), Uluslararası (International) Necmettin Erbakan Hukuk Kongresi – Law Congress, 12.04.2021
Sempozyum (Başkan/Yönetici), İstanbul Aydın Üniversitesi Teminat Hukuku Sempozyumu, 15.04.2021