Hakkında

 1. Adı Soyadı: Şahin AKINCI
 2. Doğum Yeri ve Tarihi: Sarıköy, 4.5.1964
 3. Ünvanı: Profesör
 4. Yabancı Dil: Almanca
 5. Medenî Durumu: Evli, 2 çocuk babası
 6. Öğrenim Durumu:
Derece Alan Okul Yıl
İlkokul Sarıköy İlkokulu 1974
Ortaokul Dumlupınar Ortaokulu (Konya) 1977
Lise Elektrik Konya Teknik Lisesi 1981
Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1986
Yüksek Lisans Özel Hukuk Selçuk Üniversitesi Sosyal Bil. Enstitüsü 1988
Doktora Özel Hukuk Selçuk Üniversitesi Sosyal Bil. Enstitüsü 1994
 1. Akademik Ünvanlar:

Yardımcı Doçentlik: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı, 1994.

Doçentlik:  Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı, 1998.

Profesörlük: Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı, 2005

 1. Yayınlar

8.1.Kitaplar:

 1. Türk Özel Hukukunda İnsan Kökenli Biyolojik Madde (Organ – Doku) Nakli Kavramı ve Bundan Doğan Hukuki Sonuçlar, (Doktora tezi), Ankara 1996.
 2. Ayıplı Mal ve Hizmetlere Karşı Tüketicinin Korunması, Konya 1998.
 3. Roma Hukuku Dersleri, Genişletilmiş 2. Baskı, Konya 2003.
 4. Karşılaştırmalı Borçlar Hukuku, Özel hükümler, Türk – Kazak Hukuku, Konya 2004.
 5. Vekâlet Sözleşmesinin Sona Ermesi, Konya 2004.
 6. Türk Medenî Kanunu, Borçlar Kanunu (Süleyman Yalman ve Mehmet Altunkaya ve Abdurrahman Savaş İle Birlikte), Konya 2005.
 7. Borçlar Hukuku Bilgisi, Genel Hükümler, 3. Baskı, Konya 2006.
 8. Roma Hukuku, Pratik Çalışmalar, Konya 2007.

8.2.Makaleler:

1) Seracılığın Geliştirilmesi Amacıyla Kamu Arazisi Üzerinde Üst Hakkı Tesisi S.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Süleyman Arslan Armağanı, Konya 1998.

2) İrade Muhtariyeti İlkesi Ve Şahsiyet Hakları Açısından Ötenazi, Açlık Grevi Ve Ölüm Orucu, S.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Süleyman Arslan Armağanı, Konya 1998.

3) Alacaklının Temerrüdü, S.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 1999, C. 7, S. 1 – 2, sh. 97 – 113.

4) Hukuk Eğitimi Üzerine Düşünceler, S. Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl 2001, C. 9, S. 1 – 2, sh. 9 – 48.

5) Türkiye’de İmam Nikâhı ve Köylerde Muhtarların Yaptıkları Evlenme Akitlerinin Geçerliliği, Ata Dergisi, Yıl 1994, Sayı 6, sh. 49-54.

6) Türk Özel Hukuku’nda Cesetten Yapılan Organ Nakilleri ve Bu Konuda Gerçekleştirilmesi Düşünülen Yeni Düzenlemeler, Prof. Dr. Halil Cin’e 10. Hizmet Yılı Armağanı, Ayrı Basım, Konya 1995, s. 427-448.

7) Roma Hukukunda Şirket (Societas) Akdi ve Bunun Türk Hukuku’na Etkisi, Prof. Dr. M. Şakir Berki’ye Armağan, 1996, s. 137-151.

8) Organ Nakli Açısından Ölüm Zamanının Tespiti, Türk Hukuk Enstitüsü Dergisi, Yıl, 1, S. 7, Haziran 1996, s. 3-13.

9) Medenî Kanunda Kadın ve Aile (Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi dergisinde yayınlanmak üzere teslim edilmiştir)

10) Belirli Vadeli Bononun Süresinde İbraz Edilmemesinde temerrüt ve Temerrüdün Sonuçları, Prof. Dr. Fikret Eren’e Armağan, Ankara 2006, s. 35 – 62.

11) Özel Öğrenci Yurdu İle Yapılan Sözleşmenin Öğrenci Tarafından Süresinden Önce Feshi ve Verilen Senedin İptali, Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan, Ankara 2008, s. 53- 69.

12) İşyeri Kiralarında Kiracının Korunması Açısından Borçlar Kanunu Tasarısının Bazı Hükümlerinin Değerlendirilmesi (Yayınlanmak Üzere Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisine gönderildi).

8.3. Tebliğler

1) Medenî Kanunda Kadın, Geçmişten Günümüze Kadın Hakları Paneli, S.Ü. Hukuk Fakültesi, Konya 5. 12. 1994.

2) Aile Hukuku Alanında Karşılaşılan Bazı Sorunlar ve Çözüm Yolları, Dünden Bugüne Aile Yapımız ve Aile İçi ilişkiler Paneli, Meram Halk Eğitim Merkezi, Konya 22. 1 1997.

3) Türk Özel Hukukunda Cesetten Yapılan Organ Nakilleri ve Bu Konuda Karşılaşılan Bazı Sorunlar, Tıp Etiği ve Hukuk Açısından Organ Nakli, Uluslararası Sempozyum, Aybay Vakfı, İstanbul 18 10.1997 (Tebliğ Özeti: Açık Sayfa, S. 7, Ekim 1997, sh. 21 – 22).

4) Yeni Medenî Kanunda, Kadın Hakları Alanında Yapılması Düşünülen Bazı Değişiklikler, Şanlı Urfa Uluslararası 9. Kültür ve Sanat Haftası, Kadın Hakları Paneli, Şanlı Urfa Valiliği – Türk Hukuk Enstitüsü, Şanlı Urfa 23.10.1999.

5) Türk Hukukunda Eşler Arasındaki Mal Rejimleri ve Alanda Yapılması Düşünülen Değişiklikler, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk – Kazak Üniversitesi, İlmî Konferanslar Haftası, Türkistan / Kazakistan, 9.5.2000.

6) Türk Aile Hukukundaki Değişiklikler ve Sonuçları, Dünyada Kadın ve Politika, Uluslararası Sempozyum, S.Ü. Hukuk Fakültesi – Kadın ve Gençlik Platformu Derneği, Konya 2001.

7) Çocuk Hakları ve Çocuğun Korunması, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Çocuk Şöleni, 21. Yüzyıl Türkiye’sinde Çocuk Hakları, Panel, Türkiye Kamu – Sen Türk Eğitim – Sen Genel Merkezi ve Konya Şubeleri, Konya 22.4.2001.

8) Yeni Medeni Kanunun Zaman Bakımından Uygulanması, Eşya ve Miras Hukuku Alanında Yapılan Bazı Değişiklikler, Medeni Kanun Paneli, Adana Barosu, Adana 18. 1. 2002.

9) Yeni Medeni Kanunun Zaman Bakımından Uygulanması ve Eşya Hukuku Alanında Yapılan Bazı Önemli Değişiklikler, Medeni Kanun Paneli, Mersin Barosu, Mersin 19. 1. 2002.

10) Medeni Kanunun Zaman Bakımından Uygulanması, Sivas Barosu, Yeni Medeni Kanun Paneli, Sivas 16.3.2002.

11) Yeni Medenî Kanunun Zaman Bakımından Uygulanması ve Bu Alanda Karşılaşılabilecek Bazı Sorunlar “Türk Medenî Kanunu (Değişiklikler ve Uygulaması)” Paneli, Osmaniye Barosu, Osmaniye 30.3.2002.

12) Medenî Kanunun Başlangıç Hükümleri Kısmında Yapılan Değişiklikler, Salı Konferansları, S.Ü. Hukuk Fakültesi, Konya 12.4.2002.

13) Medenî Kanunun Zaman Bakımından Uygulanması, Türk Medeni Kanun Sempozyumu, Konya Barosu, Konya, 18. 5. 2002.

14) Medenî Kanun İle Getirilen Yeni Şerh İmkânları ve Çocuk Malları Üzerinde Ana – Babanın Tasarruf Yetkisi, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Medeni Kanun Paneli, Ankara, 22.5.2002.

15) Nesep Hukuku Alanında Yeni Medenî Kanun İle Getirilen Düzenlemeler, Salı Konferansları, S. Ü. Hukuk Fakültesi, Konya, 30 5.2002.

16) Medenî Kanunun Zaman Bakımından Uygulanması, Yeni Medenî Kanun Paneli, Türk Hukuk Enstitüsü, Ankara 9 2. 2002.

17) Organ Nakillerini Güçleştiren Hukukî Problemler ve Bazı Çözüm Önerileri, Sağlık Hukuku Sempozyumu, Erzincan 15 – 16 Mayıs 2006.

18) Hekimin Hukukî Sorumluluğu, VII. Adli Bilimler Kongresi, Adli Tıp Uzmanları Derneği – S.Ü. Meram Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı 11- 14 Mayıs 2006.

19) Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’nın Kira Sözleşmesine İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi, Borçlar Kanunu Tasarısı” Sempozyumu, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Kayseri Barosu Başkanlığı, 16.02.2007 Kayseri.

20) Yunanistan Avrupa Birliği Kriterlerinden Muaf mı? Batı Trakya’da Türk Varlığı Paneli, Türk Ocakları Genel Merkezi 6.4.2007 Ankara’da (Tebliğin Tam Metni Türk Hukuk Enstitüsü Dergisi Yıl 2007 Temmuz S. 123 ve Ağustos S. 124’de iki bölüm halinde yayınlanmıştır).

21) 31 Mart Azerbaycanlıların Soykırımı Günü ve Türk Dünyası, Konferans, S.Ü. Hukuk Fakültesi Mezunları Derneği – Türk hukuk Enstitüsü Konya Şubesi, Konya 29.03.2008.

 

 1. İdarî ve Akademik Görevler
 • Ü. Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı: 1995 / 1999 – 2002 / 2003.
 • Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Türk – Kazak Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı: 1999 / 2000 Öğr. Dönemi Bahar Yarıyılı.
 • Roma Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı: 1995 – 1998.
 • Medenî Hukuk Anabilim Dalı Başkanlığı: 1998 – 2003.
 • KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı: 2010-2013.

 

 

 1. Ders verdiği Fakülte/Yüksekokullar ve Yılları

 

Fakülte/Yüksekokul             Verilen Dersler       Yılı
1. Selçuk Ün. Hukuk Fak. Roma Hukuku 1988- 2018
  Borçlar Hukuku Genel Hükümler 1996- 2018
  Borçlar Hukuku Özel Hükümler 1994-1998
2. Selçuk Ün. İletişim Fak. Temel Hukuk 1996
3. Selçuk Ün. Sosyal Bil. MYO. Temel Hukuk 1996
  Borçlar Hukuku 1995-2004
4. Selçuk Ün. Beyşehir MYO. Temel Hukuk 1995
  Kıymetli Evrak Hukuku 1995
5. Selçuk Ün. Eğitim Fak. Çocuk Hukuku 1995-1997
6. Kocatepe Üniv. (Afyon) Borçlar Huk. Genel Hükümler 1995
7. Ahmet Yesevi Ün. (Kazakistan) Borçlar Huk. Özel Hükümler 2000
  Medenî Hukuk 2000
  Borçlar Huk. Genel Hükümler 2000
  Eşya Hukuku 2000
  Miras Hukuku 2000
8. Akdeniz Üniv. Hukuk F. (Antalya) Borçlar Hukuku Genel Hük. 2004
9. Selçuk Üniv. Sosyal Bil. Enstitüsü Çok sayıda Yüksek lisans ve doktora dersi  
10.  KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Roma Hukuku ve Borçlar Hukuku Genel Hük. 2010-2013
11.  Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Borçlar Hukuku Genel Hük. 2018-Halen

 

 

 1. Halihazırda Görev Yaptığı Kurum ve Görevi:

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

 

 1. İletişim Bilgileri:

Adres: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Şahinbey/Gaziantep