Borçlar Hukuku Genel Hükümler Dersi İçin Tavsiye Edilen Kaynaklar

Akıncı, Şahin: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Konya 2018.

—————-: Borçlar Hukuku Uygulamaları, Olaylar ve Yorumlar, Konya 2017.

Akıntürk, Turgut: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, Ankara 1994.

Antalya, Gökhan: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. I, II, İstanbul 2016.

Eren, Fikret: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, İstanbul 2019.

Feyzioğlu, N. Metin.; Borçlar Hukuku, Genel Hükümler C. I, II, İstanbul 1977.

Hatemi, Hüseyin/ Gökyayla, Emre: Borçlar Hukuku Genel Bölüm İstanbul 2011.

İnan, Ali Naim / Yücel, Özge.: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, Ankara 2014.

Kılıçoğlu, Ahmet M.: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, Cilt I, II, Ankara 2001.

Oğuzman, M. Kemal / Öz, Turgut: Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, C. I, Gözden Geçirilmiş 16. Bası, İstanbul 2018 (Oğuzman / Öz, C. I).

——————————- : Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, C. II, Gözden Geçirilmiş 13. Bası, İstanbul 2017 (Oğuzman / Öz, C. II).

Reisoğlu, Safa: Türk Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, İstanbul 2013.

Kocayusufpaşaoğlu/ Hatemi/ Serozan/ Arpacı: Borçlar Hukuku Genel Bölüm, İstanbul 1998.

Tunçomağ, Kenan :Borçlar, Hukuku, I. Cilt, Genel Hükümler, İstanbul, 1972.